مانتو یقه کراواتی

برای درست کردن یقه کراواتی به روش الگوی یقه هفت در می آوریم . در وسط خط اریب ۶ سانت یک سانت بالا و پایین برای پنس الگو به صورت بلوز یقه ۷ جلو باز عمل میکنیم . برای سه جاف حتما لایه چسب استفاده میکنیم . اندازه خود الگو برش زده رو پارچه قرار داده و اتو میزنیم . یک دوم یقه ۷ اندازه میزنیم . پارچه را تا زده مجددا از خط وسط تا میزنیم .